Lichtkaarten voor Kenia om bij weg te dromen

‘Droomlichtjes’, onder een hemel van sterren

Gert van Leusden en Wil Veldhuizen hebben een nieuw idee uitgewerkt, namelijk een plan om kaarten te maken met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden. Deze kaarten zijn nu klaar en Wil en Gert hopen van harte dat hun keuze van woord en beeld een ieder mag inspireren om ‘te reiken naar het licht’ en om daar een beetje bij weg te dromen. De kaarten kunnen natuurlijk verstuurd worden, maar ook kunnen zij even op een mooi plekje in het zicht (licht) geplaatst worden om tekst en beeld te laten inwerken.
Het spreekt vanzelf dat wij de 20 kaarten, inclusief mooie transparante enveloppen, van harte bij u aanbevelen. De kaarten zijn verpakt in een prachtig box en wij bieden dit aan voor de zachte prijs van €39,50.
€20,- van elk verkocht boxje komt ten goede aan het kindertehuis ‘Huruma’ te Eldoret in Kenia !
Het is nu een mooie tijd * om wat extra kaarten in huis te hebben, dus laat het ons maar snel weten als je ervoor voelt een box aan te schaffen.

Bekijk hier hoe de kaarten eruit zien! (Het uploaden kan wat langer duren i.v.m. de bestandsgrootte.)

 

Het verschuldigde bedrag kun je storten op:
NL 08 TRIO 0379432854 ten name van G.W. Metz onder vermelding van ‘Droomlichtjes’, naam, adres en aantal.
Wij zullen de kaarten natuurlijk kosteloos verzenden of even langs komen brengen.

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwbrief september 2018

Ongeluk

We beginnen deze nieuwsbrief met ongelukkig nieuws.

Dit is Velma, zij zit op het voortgezet onderwijs, zij heeft in mei j.l. met de schoolbus een ongeluk gehad. De schoolbus raakte in de slip en 40 kinderen liepen verwondingen op. Velma moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege de beschadiging aan haar linker oog en andere kleinere verwondingen.
Gelukkig is ze al weer aardig hersteld maar het is nog niet duidelijk of het gezichtsvermogen in het beschadigde oog weer volledig terug zal komen.
Op de foto hieronder staat Velma samen met Livingstone op Prayer day. Dit is een speciale bijeenkomst op school waar gebeden wordt voor de eindexamenkandidaten.
Ook Livingstone, de manager, heeft een ongeluk gehad met zijn motorfiets. Gelukkig is hij daarbij niet gewond geraakt, maar zijn motorfiets is wel dusdanig beschadigd dat wij momenteel bekijken of deze gerepareerd kan worden of dat er een andere oplossing moet komen.

Na een periode van uitzonderlijke droogte volgde een periode van extreem veel regenval in Kenia. Ook in Eldoret is er veel neerslag gevallen. Als gevolg daarvan is een deel van de gemetselde muur, die het kindertehuis beschermt, ingestort en daardoor hebben dieven hun slag kunnen slaan. Zij hebben bij de jongensvleugel ingebroken en daar een laptop gestolen. Ook hebben ze de opslagruimte van de metaalworkshop opengebroken en daar enkele elektrische gereedschappen meegenomen. Het is noodzakelijk dat deze muur weer zo snel mogelijk gerepareerd wordt om de veiligheid voor de kinderen en het personeel weer te garanderen.

 

 

Jaarverslagen

Het beschrijvend- en financieel jaarverslag 2017 staan weer online op onze site. Desgewenst kunnen deze ook aan u gemaild of toegestuurd worden.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt in dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Onze privacyverklaring is te vinden op onze site: www.kenia-project.nl

 

 

 

 

Afscheid van Ria

Ria de Vor heeft bijna 6 jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. Haar binnenkomst was bijzonder: tijdens het Heksenfestijn van 2012, waar het Keniaproject ook een marktkraam had, toonde zij bij een bezoek aan ons duidelijk belangstelling voor het project en al gauw kwam ter sprake dat wij nog een vacature hadden. Heel snel besloot zij om mee te doen. Zij was de afgelopen tijd een betrokken bestuurslid dat meewerkte aan de vele activiteiten die voor het Keniaproject zijn georganiseerd. Wij danken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Helemaal verdwijnt ze voor ons nog niet uit het zicht: zij heeft toegezegd waar nodig zo nu en dan hand- en spandiensten te verrichten. Daar zijn we natuurlijk blij mee.
Toch zouden we graag ons bestuur versterken met iemand die samen met ons meedenkt en –doet om de opvang van deze kwetsbare kinderen te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Dus heeft u belangstelling, aarzel niet: wij informeren u graag! info@kenia-project.nl of 06-24680779.

Na beëindiging middelbare school

Als de kinderen van het weeshuis hun middelbare opleiding hebben afgemaakt komen ze feitelijk op eigen benen te staan, want zij zijn dan in de regel ouder dan 18 jaar en het is niet toegestaan om boven de 18 jaar is een kindertehuis te verblijven. Natuurlijk blijft er contact en kan het weeshuis zeker nog dienen als een veilig thuis. De meeste kinderen beschouwen Livingstone als hun tweede vader en houden contact.
George is natuurlijk het meest aansprekende voorbeeld, hij heeft zijn masters in de biochemie gehaald. Maar naast hem zijn er nog 7 anderen die aan de universiteit studeren. Allemaal heel divers, van IT tot biologie en ook allemaal aan diverse universiteiten in Kenia. Zij hebben een beurs van de overheid, die op basis van hun middelbare schoolresultaten toegekend is. Het is natuurlijk prachtig dat zij deze kans krijgen, zonder de support uit Oudewater hadden zij dit nooit gekund.
Verder studeren er nog 5 aan een voortgezette hogere beroepsopleiding. Drie daarvan volgen een opleiding in de financiële sector, één wordt opgeleid tot verpleegster en dan is er natuurlijk Elisabeth die een opleiding volgt tot food en beverage manager. Zij is door een donatie van een Ouderwaters echtpaar in staat gesteld om deze twee jarige opleiding te volgen. Shirleen is gediplomeerd onderwijzeres geworden en zij is getrouwd. Oliver is beroepsvoetballer en hij speelt in Mombasa. Drie anderen werken of in een winkel of als taxi driver.
Je mag dan ook wel stellen dat allen goed terecht gekomen zijn en dit dankzij uw steun!

Giften, klein en groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:
NL48 RABO 0352 3693 45

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze website www.kenia-project.nl
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl

Het bestuur Stichting Keniaproject, Bas Vliegenthart, Gijs Metz, Frank Sangers en Esther Boer.

Beschrijvend jaarverslag 2017

Inleiding

De stichting is op 30 januari 2009 opgericht en verleent financiële steun aan het IPHC Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van de opvang van ruim 50 kinderen in het tehuis. Het kindertehuis zelf is in 2007 geopend en het bestond in het verslagjaar dus 10 jaar. Vanuit Nederland hebben Teus en Leny Bos een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het tehuis. Inmiddels zijn beiden overleden, maar nog steeds ervaart het bestuur de positieve effecten van de enorme goodwill die Teus en Leny binnen en buiten Oudewater voor het project hebben gekweekt. Nog steeds plukken de kinderen in Eldoret daar de vruchten van.

Bestuur

Het bestuur is in 2017 zeven maal bijeen geweest. In lijn met de doelstelling van de stichting is in de vergaderingen veel aandacht besteed aan verschillende acties en publicitaire uitingen, gericht op het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen. Daarnaast zijn de ervaringen van Gijs Metz en zijn echtgenote, die begin van het jaar een bezoek brachten aan het tehuis, uitgebreid besproken.

Het kindertehuis

Belangrijkste conclusie van het bezoek van Gijs en Wil was, dat het kindertehuis er goed bij ligt, dat de kinderen er goed uitzagen en vrolijk en enthousiast waren, en dat de leiding van het tehuis met veel inzet dit belangrijke werk verricht. Er wordt op een verantwoorde wijze omgegaan met de schaarse middelen. In 2017 kon vanuit de stichting – naast de reguliere steun – twee belangrijke incidentele uitgaven worden gefinancierd. Het terrein van het tehuis is nu geheel omheind. Hierdoor wordt voorkomen dat er oneigenlijk gebruik van het terrein door mens of dier wordt gemaakt. Daarnaast kon een lang gekoesterde wens van Livingstone, de manager van het tehuis, worden gehonoreerd, nl. een motorfiets. Livingstone moet veel bezoeken brengen aan kinderen die de middelbare school volgen, Deze kinderen worden door de overheid i.v.m. de diversificatiepolitiek met betrekking het vermengen van de stammen, in diverse regio’s op een boarding school (internaat) geplaatst. Ook kan Livingstone de motorfiets gebruiken voor zijn bezoeken aan familieleden van de kinderen. Voorheen kostte het reizen veel tijd, maar de inzet van een motorfiets maakt veel tijd vrij voor andere werkzaamheden van Livingstone.

Scholing

De kinderen volgen basisonderwijs in de buurt van het tehuis. De Keniaanse overheid financiert dit onderwijs vrijwel volledig. Met steun van een bevriende stichting kunnen kinderen die zich via een test kwalificeren voor het voortgezet onderwijs dit onderwijs volgen. Zij gaan daartoe naar internaten, maar tijdens de vakantie zijn zij veelal weer in het tehuis. In 2017 volgden 21 kinderen het voortgezet onderwijs. Een aantal kinderen studeert inmiddels met een volledige of gedeeltelijke beurs van de overheid aan een universiteit. Een van hen, George Kanyi, heeft zijn bachelor in Industrial Chemistry gehaald. Hij heeft gestudeerd aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT).

Geldwerving en activiteiten

Ook dit jaar mocht de stichting zich weer gesteund weten door een groot aantal mensen, bedrijven en instellingen. Mede dankzij deze trouwe steun zijn we er in 2017 opnieuw in geslaagd voldoende middelen te generen voor het tehuis.
De stichting heeft een aantal activiteiten georganiseerd, gericht op de instandhouding en vergroting van de naamsbekendheid en op het verkrijgen van additionele middelen.
Op 18 februari was er een Keniaborrel voor donateurs en andere belangstellenden in de “Hoeksteen” in Oudewater. Daar vertelden Gijs Metz en Wil Veldhuizen over hun reis naar Kenia, fraai geïllustreerd door een fotopresentatie. Er was ruime belangstelling voor deze middag.
Op 16 maart hebben 229 mensen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, Joia en Lumière. Dankzij de loyale en belangeloze medewerking van de restauranteigenaars en de grote belangstelling vanuit de Oudewaterse bevolking kon een nettoresultaat van € 4.710 worden gerealiseerd.
Ook dit jaar heeft de stichting zich tijdens het Heksenfestijn in juni met een eigen stand gepresenteerd. Er zijn weer veel pannenkoeken gebakken en verkocht en er is met heel wat mensen gesproken over het werk van de stichting.
In november is er een wijnactie gehouden. Dankzij de enthousiaste medewerking van Grandi Vini in Oudewater was de stichting in staat een aantal mooie wijnen tegen kostprijs in te kopen. Via de lokale en regionale pers, de lokale radio en de kerkbladen werd de nodige publiciteit gegenereerd. Daarnaast werd ook een wijnproeverij georganiseerd. Het uiteindelijke resultaat was de verkoop van bijna 1.000 flessen wijn met een netto-opbrengst van iets meer dan € 2.500.
De Wereldwinkel Oudewater bood in augustus een cheque aan ter waarde van € 1.000 ter gelegenheid van de tweede verjaardag in het nieuwe pand. Vanzelfsprekend werd dit gebaar zeer gewaardeerd door de stichting.
In de tweede helft van 2017 was er een fototentoonstelling van fotograaf Jaap de Wit waarbij de opbrengst van de verkochte foto’s ten goede kwam aan het Keniaproject. De opbrengst bedroeg ruim € 100. Belangrijk was ook dat deze tentoonstelling mede bijdroeg aan de naamsbekendheid van het project.

Vooruitblik

Wij blijven met enthousiasme werken aan het Keniaproject, samen met de leiding in Eldoret. Wij weten ons gesteund door velen in en buiten Oudewater en ervaren steeds een warme belangstelling voor het wel en wee van het kindertehuis. Op termijn moet het tehuis financieel meer zelfstandigheid bereiken, maar de weg daar naar toe is lang en vaak niet zonder problemen. Bij onze bezoeken aan het tehuis blijft dit aspect een centrale rol in de gesprekken vervullen. Financiële steun blijft evenwel noodzakelijk.

Kenia nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018

OPBRENGST BENEFIETDINER RUIM € 4.000!


Dinsdag 24/4 jl. hebben 219 personen gedineerd bij de Oudewaterse restaurants Abrona, Joia, Lumière en 3Keuken&Bar. Samen met deze restaurants organiseerde wij het benefietdiner voor het derde jaar.
Er werd een driegangenmenu aangeboden voor € 35,-. Hiervan is € 20,- ten behoeve van het Huruma kindertehuis.

In het AD heeft nog een mooi artikel over onze restaurantactie gestaan.
Op de foto’s ziet u een deel van het bestuur, de gastheren van 3 Keuken&Bar en Wim Bos, de oudste zoon van Teus en Leny, die met echtgenote Andrea ook aanwezig was.
De belangeloze deelname van de 4 restaurants is natuurlijk fantastisch.
Wij kijken terug op een mooie, geslaagde avond.


In het zonnetje…
 Bij de bekendmaking van de opbrengst bij 3 Keuken & Bar
werd spontaan het bedrag door mevr. van Gool “rond” gemaakt
naar 1000 euro!

Alle mensen die niet hebben meegegeten maar wel een bijdrage
hebben overgemaakt. Heel hartelijk dank!!

Zonnepanelen
Zeer recent is onze aanvraag voor het aanschaffen van zonnepanelen gehonoreerd door Steunstichting Deurman. Wij zijn daar heel blij mee en houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van de voorgang hiervan.

 

Elisabeth
Via een mail van Livingstone, de manager, kregen wij te horen dat Elisabeth aan haar studie is begonnen. Ze volgt een opleiding tot food & beverage manager.
Ze hoopt hiermee in een hotel of als voedingsdeskundige aan het werk te gaan. De opleiding duurt 2 jaar.

Nieuwe meubels
Voor de jongensvleugel is er een nieuw bankstel aangeschaft.

Nieuwe website
Onze website heeft een nieuw, modern, jasje gekregen.
Wij zijn er heel tevreden mee, met dank aan Jörgen Hulst die de site heeft ontworpen. Mocht u ook belangstelling hebben kijk dan eens op zijn site: www.jorgenhulst.nl of neem contact op via: info@jorgenhulst.nl.

Voor meer informatie inzake het kindertehuis en de Stichting Keniaproject verwijzen wij u graag naar onze website www.kenia-project.nl
De nieuwsbrief via de mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@kenia-project.nl

Giften, klein of groot, zijn altijd welkom op IBAN bankrekening nr.:
NL48 RABO 0352369345
Het bestuur Stichting Keniaproject, Bas Vliegenthart, Gijs Metz,
Frank Sangers en Esther Boer.

Restaurantactie op 24 april in Oudewater

Om fondsen te werven voor de exploitatie van ons kindertehuis in Kenia organiseren wij op dinsdag 24 april een benefietdiner in samenwerking met een aantal toonaangevende restaurants in Oudewater.

Op deze datum kunt u voor € 35,- een 3 gangen diner nuttigen bij de deelnemende restaurants. Van de opbrengst per couvert gaat € 20,- naar de Stichting Keniaproject.

Komt u ook (weer) gezellig dineren voor het goede doel met uw partner, famillie of vrienden, vriendinnen, uw hobby-, sportclub of met collega’s. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wij en de deelnemende restaurants rekenen op volle zalen.

Reservering loopt via de deelnemende restaurants, om zeker te zijn van een plek boek nu direct! Vermeld daarbij dat het om het benefietdiner van het Keniaproject gaat.

Deelnemende restaurants zijn:

Hotel restaurant Abrona
Broeckerstraat 20, 3421 BL Oudewater
Reserveren via mail: info@hotelrestaurantabrona.nl
Telefoon: 0348 567 466

3 Keuken & Bar 
Visbrug 3, 3421 AH Oudewater
Telefoon: 0348 723 923


Brasserie Joia
Havenstraat 1-2, 3421 BS Oudewater
Telefoon: 0348 567 150

Aanmelden kan ook via de site: www.joiabrasserie.nl

Eetcafé Lumière
Markt Westzijde 7, 3421 AN Oudewater
Telefoon: 0348 560 004