Beschrijvend jaarverslag

Jaarverslag 2019

Inleiding

De stichting is opgericht op 30 januari 2009 en verleent financiële steun aan het IPCH Huruma Childrenn Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt daarmee bij aan de continuïteit van opvang en zorg voor ruim 60 kinderen.

Bestuur

Het bestuur is in 2019  5 keer bij elkaar gekomen. Daarnaast was er veelvuldig overleg via e-mailverkeer en telefonisch.  Helaas zijn we er in afgelopen jaar niet in geslaagd om te voorzien in de vacature die was ontstaan door het vertrek van Frank Sangers naar New York. Zoals in het vorige jaarverslag is aangegeven heeft Gijs Metz, onze secretaris, tevens de rol van penningmeester op zich genomen. Daarnaast heeft Frank nog zorg gedragen voor de nodige financiële overzichten. Ook in de vacature die ontstond door het vertrek van Ria de Vor is nog niet voorzien. Gijs Metz en zijn echtgenote Willemien is eind februari van het verslagjaar een week op bezoek geweest in het kindertehuis en heeft daar uitgebreide en intensieve gesprekken gevoerd met de leiding van het tehuis.

Het kindertehuis

Tijdens zijn bezoek kon Gijs Metz waarnemen dat de leiding en werkenden in het tehuis nog steeds met veel toewijding en  grote inzet werken in het belang van de kinderen.  De kinderen zijn vrolijk en stralen plezier uit. Vermeldenswaard is dat er tijdens hun bezoek een reünie was van 18 jongeren die hun jeugd grotendeels in het tehuis hadden doorgebracht en nu op eigen benen staan. Zij keken unaniem terug op een goede tijd in het tehuis en vonden dat die tijd van doorslaggevend belang was geweest voor hun toekomstige leven.

Tijdens de gesprekken tussen Gijs en de leiding van het tehuis zijn tal van zaken aan de orde geweest zoals bij voorbeeld de verschillende projecten als de metaal workshop (werkt goed en is winstgevend), de landbouw ten gunste van het kindertehuis en de visvijver.

Ook is gesproken over het beleid van de Keniaanse regering, dat er mogelijk toe kan leiden dat kinderen tot een maximum van 4 jaar in een kindertehuis mogen verblijven en daarna bij familieleden moeten worden ondergebracht. Ons kindertehuis is begin 2019 begonnen met het uit huis plaatsen van 5 nieuw geaccepteerde kinderen bij familieleden. Livingstone volgt deze kinderen op kwartaalbasis. Naar de indruk van Gijs en zijn echtgenote zijn de kinderen beter af wanneer zij onder leeftijdsgenoten in het tehuis verblijven.

Andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren onder meer de vergoeding en verzekeringen voor de werkers in het tehuis, het gebruik van het naast het tehuis gelegen braakliggend terrein en de administratie van de gegevens van de kinderen.

Het bleek dat de zonnepanelen die in 2018 zijn geïnstalleerd heel goed werken.

In het verslagjaar zijn door ons middelen vrijgemaakt voor de volgende zaken: de verhoging van de muur rond het tehuis, het onderhoud van de brandblusapparaten, de aanschaf van een koelkast, het betegelen van de jongenstoiletten en een nieuwe laptop voor Daniel. Ook hebben wij ervoor kunnen zorgen dat Dennis, een “kind” van het tehuis, dat nu hand- en spandiensten verricht, zijn rijbewijs kon halen.

Scholing

In 2019 volgden 21 kinderen het voortgezet onderwijs in internaatverband. De financiering heeft tot nu toe plaats gevonden door een bevriende stichting. Het bestuur van deze stichting heeft besloten dat hun steun aan ons project geleidelijk zal worden afgebouwd. Dat houdt in dat de kinderen die in 2019 voorgezet onderwijs volgden hun studie de komende jaren kunnen afmaken. Voor de lichting van de kinderen die in 2020 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, zal andere financiering moeten worden gezocht.  Onze stichting draagt zorg voor een deel van de overbruggingsfinanciering die op korte termijn nodig was. Het is de bedoeling dat door het opzetten van een nieuw landbouwproject, waarin de zgn. étageverbouw wordt toegepast (een nieuwe en zeer efficiënte landbouwmethode)  de vereiste middelen worden gegenereerd voor het onderwijs aan deze leerlingen.

Wij zijn genoemde stichting zeer dankbaar voor de steun die wij vele jaren hebben ontvangen voor het voortgezet onderwijs.

Geldwerving

Ook in 2019 kwamen er voldoende middelen binnen om te voorzien in de lopende kosten van het kindertehuis. Daarnaast waren wij in staat om een aantal incidentele projecten te financieren.

In april is er weer een benefietdiner gehouden in 4 restaurants in Oudewater. 240 personen namen deel aan dit evenement. Inclusief de extra ontvangen giften van mensen die niet konden deelnemen, bracht deze avond ruim € 5.000 op.

In het najaar is de wijnactie gehouden, met enthousiaste medewerking van Grandi Vini.

Deze actie bracht € 1.750 op.

Het is hartverwarmend om te zien van hoeveel zijden onze stichting op allerlei manieren wordt gesteund. Particulieren, bedrijven, kerken, scholen en een kinderdagopvang, zij alle dragen bij. Het kroonjarenplan bracht € 700 op toen iemand 70 jaar werd. Er zijn in Papekop peren verkocht aan de weg voor het project, een kaartenactie met teksten van Huub Oosterhuis en foto’s van Gert van Leusden leverde in 2019 bijna € 1.000 op en een nabestaande gaf een bundel gedichten van haar overleden echtgenoot uit waarvan de opbrengst gedeeltelijk aan ons project ten goede kwam.

Al met al konden wij het jaar afsluiten met een klein voordelig saldo. Vermeldenswaard is nog dat wij in juni een donateursborrel organiseerden. Een flink aantal bezoekers werd op de hoogte gesteld van de recente ontwikkelingen in het tehuis, waarbij vanzelfsprekend het reisverslag van Gijs Metz zeer informatief was.

Vooruitzichten

De brede steun die het project steeds ondervindt geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Wij blijven in gesprek met de leiding van het tehuis over meer financiële zelfstandigheid. Op het moment van schrijven van dit verslag hebben wij enkele maanden van de coronacrisis achter de rug. Onder meer het benefietdiner in het voorjaar moest worden afgeblazen. Het ziet ernaar uit dat de komende tijd een verhoogde inspanning zal moeten worden gepleegd om de financiële positie van stichting en tehuis gezond te houden.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Andere berichten